sâmbătă, 8 februarie 2014

Principiul egalităţii discriminat de ANP

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) nu dorește accesul agenților în funcțiile de conducere. Ministerul Justiției intenționează să permită accesul agenților până în funcția de șef birou. Organizațiile sindicale doresc eliminarea comportamentului discrimnatoriu adoptat de ANP, argumentul logic ar fi că această atitudine nu poate fi justificată obiectiv de un scop legitim.

ARTICOLUL 16 din Constituția României spune:
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
ARTICOLUL 5 din Legea 293 Statutul functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare spune:

Exercitarea functiei publice din sistemul administratiei penitenciare se conduce dupa urmatoarele principii:
c) egalitatea sanselor, pe baza meritelor si capacitatii profesionale; 

ARTICOLUL 6 din Legea 293 Statutul functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare spune:
(1) Valorile etice in sistemul administratiei penitenciare sunt: obiectivitatea.

ARTICOLUL 12 din Legea 293 Statutul functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare spune:
Administratia Nationala a Penitenciarelor, in procesul de selectie a functionarilor publici cu statut special, garanteaza aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesionala si de transparenta. 

ARTICOLUL 2 din. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare spune
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Având în vedere că România, ca stat de drept, promovează principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării, solicităm conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor renunțarea la intenția restricţionării accesului agenților în funcții de conducere, deoarece această practică ar încuraja tratamentul preferenţial între cele două corpuri de lucrători, viciind grav dreptul la libera alegere a ocupației, prin obstrucționarea posibilității creionării unei cariere profesionale a lucrătorilor de penitenciare.

Plecând de la premisa că, în 20 de ani, un agent avansează la maximul gradelor profesionale, iar în câțiva ani ajunge la coeficientul maxim al funcției din stat: că media de vârstă de încadrare pe funcția de agent este de aproximativ 25 de ani, iar vârsta de pensionare este în jur de 65 de ani, considerâm ca ultimii 20 de ani din cariera unui agent ar deveni demotivanți din punct de vedere profesional, deoarece inițiativa ANP ar zădărnici intereseul lucrătorului pentru pregătire și perfecționare continuă, căci, în lipsa unei eventuale promovări, preocuparea pentru a obține performanță dispare.

Opinăm că strategia ANP este necorespunzătoare spiritului vremii în care trăim deoarece, cu bună știință, ANP acceptă candidați din sursă externă (care sunt total străini de mediul penitenciar) în detrimentul propriilor angajați, pe care îi tratează discriminatoriu, prezumându-le, prin atitudinea adoptată, inexistența capacității profesionale.

Sursa : FSANP

Niciun comentariu: