vineri, 20 iulie 2012

Consultanţă juridică pentru funcţionarii publici cercetaţi penal

Prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2302/C/2012 este aprobată Metodologia privind condiţiile în care se asigură consultanţa juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordin, metodologia aplicându-se şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie.

Astfel, modul de asigurare a serviciilor de consultanţă juridică pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ( funcţionari publici), care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal sau judecaţi pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi cazurile în care se asigură aceste servicii se stabilesc prin noua metodologie, sumele de bani necesare pentru asigurarea serviciilor menţionate fiind prevăzute în bugetele unităţilor pentru acoperirea cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

Nu pot beneficia de consultanţă juridică în condiţiile metodologiei funcţionarii publici care sunt cercetaţi penal, urmăriţi penal ori judecaţi pentru: infracţiuni împotriva patrimoniului unităţii; infracţiuni pentru care sesizarea organului de urmărire penală s-a făcut prin plângere sau, după caz, denunţ al unităţii; infracţiuni flagrante.

Definind consultanţa juridică drept acordarea de opinii calificate în probleme juridice, în vederea apărării drepturilor şi intereselor funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, în cursul cercetării penale, al urmăririi penale sau al judecăţii, pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, concretizate într-un raport, iar unitatea ca fiind  Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unitatea penitenciară, metodologia prevede că funcţionarii publici beneficiază de consultanţă juridică pe bază de cerere scrisă adresată directorului unităţii, în cuprinsul căreia este indicat şi numele avocatului ale cărui servicii sunt solicitate, iar dacă sunt arestaţi preventiv, cererea poate fi depusă de unul din membrii familiei sau de reprezentantul legal. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, directorul unităţii poate hotărî, după caz: aprobarea cererii de asigurare a consultanţei juridice, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; respingerea solicitării privind asigurarea consultanţei juridice şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

Funcţionarul public poate beneficia de consultanţă juridică în baza unei singure convenţii încheiate, indiferent de faza procesuală în care aceasta se încheie.

În cazul în care funcţionarul public a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă, acesta este obligat să restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea consultanţei juridice, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Dacă nu restituie sumele datorate în termen, acestea se recuperează potrivit art. 76 din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare.

sursa : Link

Niciun comentariu: